รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2003

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

1

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2003 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์,"รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ.2546", พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Dec 31 2003

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด