รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2011

56

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

105

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

119

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

10

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 8
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century ~2011~ awarded by International Biographical Centre, Cambridge, England", Life Science, International Biographical Centre, Cambridge, England, Feb 25 2011
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"Top 100 Scientists 2011 awarded by The International Biographical Centre, Cambridge, England", , The International Biographical Centre, Cambridge, England, Mar 11 2011
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"Who's Who in Asia 2012 awarded by Marquis Who's Who, U.S.A. ", life science scientist, Marquis Who's Who, U.S.A., Mar 31 2011
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"Nonination as International Educator of the Year 2011,awarded by International Biographical Centre of Cambridge, England", Life Science Educator, International Biographical Centre of Cambridge, England, May 3 2011
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"The Global Year of Learning-2011-The Plato Award, awarded by International Biographical Centre, Cambridge, England ", Life Science, International Biographical Centre, Cambridge, England, Jul 15 2011
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century ~2012~ awarded by International Biographical Centre, Cambridge, England", Life Science, International Biographical Centre, Cambridge, England, Oct 28 2011
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"Scientific Award of Excellence for 2011 , awarded by American Biographical Institute, Inc., USA (Publisher of Biographical Reference Works since 1967)", Life Science, American Biographical Institute, Inc., USA (Publisher of Biographical Reference Works since 1967), Oct 28 2011
2011 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551-52", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 1 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"Jirawat Satiankormsorakrai and Kangsadan Boonprab. 2011. Influence of some factors on adhesive character of fish glue from milkfish, Chanos chanos skin. The 14th Asian Chemical Congress 2011 (14ACC- IYC 2011), 5-8 September 2011, Bangkok, Thailand", รางวัล Bangkok Bank Young Chemists Awards, , The 14th Asian Chemical Congress 2011 (14ACC- IYC 2011), 5-8 September 2011, Bangkok, Thailand. supported by Bangkok Bank, Thailand (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)), Jul 30 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2011 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์,"The diversity of crabs at Mu Koh Racha, Phuket province", รางวัลที่ 3 ผลงานโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการมก.ครั้งที่ 49, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2011