รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2007

46

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

51

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

67

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

8

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2007 inดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม TIFF AWARD ประจำปี 2550", สาขาสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Sep 17 2007
2007 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2550", เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Oct 10 2007
2007 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์,"รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ.2550", พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Dec 31 2007

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2007 inดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์,"Marine Affairs", รางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม จากการประกวดรางวัล Toyota Thailand Foundation Award : TTF Award ประจำปี 2550, สิ่งแวดล้อม, มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Nov 14 2007
2007 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์,"Formation of aldehyde flavor (n-hexanal, 3Z-nonenal and 2E-nonenal) in the brown alga, Laminaria angustata", รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ, , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 20 2007

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2007 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์,"ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์", รางวัลชมเชย การจัดแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2007
2007 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์,inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Species Diversity of Crabs from Bottom Gill Net Fish Fisheries in Thailand", รางวัลที่ 2 การนำเสนอผลงานโปสเตอร์การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45, ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2007
2007 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Passive immunization of antiVibrio harveyi egg yolk immunoglobulin against luminous disease in black tiger shrimp (Penaeus monodon)", รางวัลระดับดี การประชุมวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ สาขาประมง, ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2007