รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2020

88

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

6

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2020 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรคผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561", เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2020 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2020 inดร.ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2020 inดร.อรพร หมื่นพล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคคลผู้มีจำนวนรวมบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุดในรอบปี พศ. 2562 ", ประเภทบุคคลที่ปฏิะประมงไม่เกิน 10 ปี, คณะประมง, Feb 6 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2020 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"Halal-poster watercolor for children art works from glue of fish skin", รางวัลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 ระดับนิสิตปริญญาตรี รางวัลชมเชย, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 15 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2020 inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of Enzyme Concentration and Hydrolysis Time on Degree of Hydrolysis and Antioxidative Activities of Protein Hydrolysate from Tuna Cooking Juice", รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น รางวัลที่3, สาขาประมง, คณะกรรมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 สาขาประมง ม.เกษตรศาสตร์, Feb 7 2020