รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2017

55

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

86

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

121

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

7

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2017 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม,"รางวัลนักวิจัยผู้ส้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 4 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2017 inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เอนไซม์ขอดเกล็ดปลา", การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559, วิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2017
2017 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Development of practical vaccine formulation for control streptococcosis disease", Grand Winner for TECH PLANTER DEMO DAY in THAILAND, , Leave a Nest Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น , Jun 3 2017
2017 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Development of practical vaccine formulation for control streptococcosis disease", JT Award, , Leave a Nest Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น , Jun 3 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2017 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,"Overexpression and Functional Analysis of Two Recombinant CC Chemokine Proteins onPhagocytic Activities of Phagocytes in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)", รางวัล เสนอผลงานระดับดี ภาคบรรยาย, ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2017
2017 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,"Characterization and Response Analysis of a cDNA Encoding Glucose Regulated Protein 78(grp78) Gene of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) under Bacterial and Temperature Inductions", รางวัล การนำเสนอผลงานระดับชมเชย, ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2017
2017 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์,inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์,inนายวิสัย คงแก้ว,inนายสหัส ราชเมืองขวาง,"Species richness, density and distribution of soldier crabs in sandy beach around Andaman Coastal Research Station for Development, Ranong Province", รางวัลชมเชยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 55, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 6 2017