Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • ปรัชญาดุษฎีบัณทิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  Berried femaleblue swimming crabBursatella leachiicannibalismCBSC programcommercial microalgaeFeed costfeeding frequencygrowthgrowth performanceHatching rateIsochrysislight emitting diode (LED)microalgaenatural crab resources conservationNursingPortunus pelagicusPrachuap Khiri Khan BayPrachuap Khiri Khan provinceproduction costreproductionReproductive performanceSurvival rateThalassiosira spp.Tilapiaการตกตะกอนการประมงไดหมึกการประมงอวนครอบหมึกการผลิตแพลงก์ตอนพืชการเลี้ยงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการอนุบาลการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติกำลังไฟไข่นอกกระดองคลอเรลลาความเค็มความหนาแน่นคีโตเซอรอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชายฝั่งคลองวาฬต้นทุนค่าอาหาร Chanos chanosต้นทุนและผลตอบแทนถังไฟเบอร์ทรัพยากรทรีฮาโลสธนาคารปูม้าบ่อดิน Portunus pelagicusประสิทธิภาพการจับปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลปูม้าปูม้า (Portunus pelagicus)ปูม้านิ่มผลผลิตปูม้าแผนการผลิตพื้นที่ทะเลไทยตอนบนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(aquacultureเพาะและอนุบาลแพลงก์ตอนแพลงก์ตอน (plankton)แพลงก์ตอนพืชฟาร์มทะเลแม่น้ำปิงแม่ปูไข่นอกกระดองระบบตรวจจับระบบลมระบบหมุนเวียนระบบอัตโนมัติรูปแบบเข้มข้นโรคของสัตว์น้ำโรติเฟอร์โรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis)โรติเฟอร์ในรูปแบบเข้มข้นฤดูกาลลอบดักปูลูกปลาเลี้ยงขุนวัสดุหลบซ่อนวัสดุหลบซ่อน (shelter)ศักยภาพ (Potential)ศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูเศรษฐกิจ (Economic)เศรษฐกิจพอเพียงสเกลลีโตนีมาสารรักษาสภาพเซลล์หมึกหลอดไดโอดหลอดไดโอด (LED)หลอดไดโอด (หลอด LED)แหยักษ์องค์ประกอบสัตว์น้ำอัตราการกินอาหารอัตราการจับสัตว์น้ำอัตราการเจริญเติบโตอัตราการฟักอัตรารอดอาหาร

  Interest

  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 67 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 57 เรื่อง (เชิงวิชาการ 57 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Reproductive performance and larval quality of blue swimming crab (Portunus pelagicus) broodstock, fed with different feedsOniam V., Chuchit L., Arkronrat W.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
   34(4),pp. 381-386
   13
   2Growth performance and proximate composition of mixed cultures of marine microalgae (Nannochloropsis sp. & tetraselmis sp.) with monoculturesArkronrat W., Deemark P., Oniam V.2016Songklanakarin Journal of Science and Technology
   38(1),pp. 1-5
   12
   3Effect of feeding frequency and various shelter of blue swimming crab larvae, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)Oniam V., Arkronrat W., Mohamed N.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
   37(2),pp. 129-134
   4
   4Impact of different pond bottom soil substrates on blue swimming crab (Portunus pelagicus) cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2018Walailak Journal of Science and Technology
   15(4),pp. 325-332
   2
   5Reproductive performance and larval quality of first and second spawning of pond-reared blue swimming crab, Portunus pelagicus, broodstockOniam V., Arkronrat W.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(4),pp. 611-618
   1
   6Growth performance and production cost of laboratory-scale marine microalgae culture using a light-emitting diodeArkronrat W., Oniam V.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
   41(5),pp. 1093-1100
   0
   7Installation of shelters on growth and survival of blue swimming crab (Portunus pelagicus) for development of its cultureOniam V., Taparhudee W., Yoonpundh R.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
   42(1),pp. 139-145
   0
   8Breeding performance of wild and domesticated female broodstock of blue swimming crab, portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)Oniam V., Arkronrat W., Kaewjantawee P., Wechakama T.2021Journal of Fisheries and Environment
   45(2),pp. 84-91
   0