รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2024

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

4

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2024 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"KU-Fish glue stick", รางวัล Thailand Green Awards 2024 ในการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรประเภทไม่ใช่อาหาร การประกวดประเภท GEO Wisdom Prize รางวัลรองชนะเลิศ, ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรประเภทไม่ใช่อาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI), Feb 6 2024

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2024 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Environmental changes during drought conditions of the Ubotatana Reservoir and their roles on potentially toxic cyanobacteria", รางวัลนำเสนอปากเปล่าระดับดีเด่น (ประเภทคบุคคลทั่วไป), สาขาประมง, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Jan 29 2024
2024 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Changes in Feeding Rates of Zooplankton in Simulated Eutrophication Condition", รางวัลนำเสนอปากเปล่าระดับดี (ประเภทนักศึกษา), สาขาประมง, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Jan 29 2024
2024 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"Sediment Improvement by Aeration under Wetdry Alternative System Techniques", รางวัลนำเสนอปากเปล่าระดับชมเชย (ประเภทนักศึกษา), สาขาประมง, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Jan 29 2024