รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2010

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

88

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

101

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

8

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2010 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"World Who's Who of Women, 15th Edition-2010, awarded by International Biographical Centre of Cambridge, England", Life Science Scientist, International Biographical Centre, Cambridge, England, Apr 9 2010
2010 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,"Who's Who in the World 2011(28th edition), awarded by Marquis Who's Who, USA", Life Science Scientist, Marquis Who's Who,USA, Jul 1 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2010 inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์,"Crossing of African catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822), strains based on strain selection using genetic diversity data", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์,inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์,"Microsatellites revealed no genetic differentiation between hatchery and contemporary wild populations of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage 1878) in Vietnam", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์,"Genetic diversity of domesticated stocks of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage 1878), in Thailand: Relevance to broodstock management regimes", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2010 inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์,"Effect of Glycerol Concentrations and pH on Functional Properties of Edible Films Made from Striped Catfish (Pangasius sutchi) Protein", รางวัลประกวดผลงานวิชาการดีเด่น, อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, Sep 21 2010
2010 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,"The efficacy of synthetic eugenol as an anesthetic for tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) fry", รางวัลชมเชย การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010
2010 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,"Molecular characterization and expression analysis of complementary DNA (cDNA) encoding granzyme gene in nile tilapia (Oreochromis niloticus)", รางวัลระดับชมเชย การประชุมวิชาการครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010