รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2016

58

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

93

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

91

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

17

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 11
2016 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inนายสหัส ราชเมืองขวาง,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์,"ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น", , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Apr 22 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 5
2016 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์,"Kangsadan Boonprab, Anong Chirapart and Waode Nilda Arifiana Effendy. 2016. Edible film from Macroalgae, Gracilaroid (Hydropuntia fisheri and Gracilaria tenuistipitata) effect of gelatin on their physical properties. Pure and Applied Chemistry International conference (PACCON 2016), 9-11 Feb. 2016, BITEC, Bangkok, Thailand.", รางวัล Bangkok Bank Young Chemist Awards awarded by Bangkok Bank, THAILAND, Food and Agricultural Chemistry, Bangkok Bank, THAILAND, in Pure and Applied Chemistry International conference (PACCON 2016), 9-11 Feb. 2016, BITEC, Bangkok, Thailand., Feb 9 2016
2016 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Transgenic algae for control WSSV in shrimp", การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559, , สำนัหงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 20 2016
2016 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Transgenic algae for control WSSV in shrimp", ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา รางวัลระดับ ดีมาก, , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 20 2016
2016 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์,inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์,inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์,"Development of Protein Expression in Algae as a Delivery System for the Control of White Spot Syndrome Virus", รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 29 2016
2016 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์,inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์,"Kangsadan Boonprab, Anong Chirapart and Waode Nilda Arifiana Effendy. 2016. Edible film from Macroalgae, Gracilaroid (Hydropuntia fisheri and Gracilaria tenuistipitata) effect of gelatin on their physical properties. Pure and Applied Chemistry International conference (PACCON 2016), 9-11 Feb. 2016, BITEC, Bangkok, Thailand.", รางวัลเกียรติยศนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีกาศึกษา 2558[รางวัล Bangkok Bank Young Chemists Awards จาก Pure and Applied Chemistry International conference (PACCON 2016), 9-11 Feb. 2016, BITEC, Bangkok, Thailand.], Food and Agricultural Chemistry , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 9 2016

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2016 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์,"Assessment of fishery resource production potentials in a coastal food chain system of Lang Suan estuary and adjacent areas, Chumphon province, Thailand", รางวัลดีเด่น “การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation” กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์), การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 , Jan 29 2016