Award

Article
การประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบห่วงโซ่อาหารชายฝั่งของพื้นที่ปากแม่น้ำหลังสวนและเขตทะเลใกล้เคียงในจังหวัดชุมพร
Award
รางวัลดีเด่น “การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation” กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์) การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5
Branch
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์)
Doner
การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5
Class
มหาวิทยาลัยพะเยา
Received
29 มกราคม 2016
Related Link
-