Person Image

  Education

  • วท.ด.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • M.App.Sc.(Food Technology), University of New South Wales , AUSTRALIA
  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  food safetyfreeze denaturationfreeze-thawfrozen shrimpirradiationoysterPeroxyacetic acidphysical propertyphysicochemical propertiesprocess developmentproduct developmentproteinPure cultureSalmonsalmon bellysalmon by-productSalmonella Weltevredensalt solubilitySanitizerSchizochytrium sp.seaweedshelf lifeshrimpshrimp Listeria monocytogenes cooking timeSkeletonsmoked fishsnack barsucrosesugarsupplemented feedการพัฒนาผลิตภัณฑ์การอนุบาลลูกกุ้งกุ้งกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งแช่แข็ง เนื่อสัมผัส ปรับปรุงคุณภาพกุ้งแช่เยือกแข็งขนมขบเคี้ยวความยาวกระดูกคุณภาพน้ำคุณภาพโปรตีน กุ้งขาว วิธีการละลาย กุ้งแช่แข็งเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงอาหารโครงสร้างกระดูกจ.ชุมพรจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก่อโรคเชื้อแบคทีเรียก่อโรคซอสสาหร่ายซาลมอนเซลล์ต้นแบบเซลล์มะเร็งแซนวิชสเปรดแซลมอนซุปพร้อมดื่มแซลมอนแผ่นอบกรอบนวัตกรรมนวัตกรรม อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับนักกีฬา อาหารโปรตีนสูงน้ำมันแซลมอนน้ำล้างน้ำอิเล็กโทรไลซ์น้ำอิเล็กโทรไลซ์ชนิดเป็นกลางเนื้อส่วนท้องของปลาแซลมอนบรรจุภัณฑ์แบคทีเรียก่อโรคแบคทีเรียวิบริโอโปรตีนไฮโดรไลเซทผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เศษเหลือ แซลมอนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลา รีทอร์ทเพาช์ ซูวี ไขมันอิ่มตัวพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลมหาวิทยาลัยแม่โจ้มะเร็งปอดโรคติดเชื้อแบคทีเรียวาฬบรูด้าวิศวกรรมแปรรูปอาหารเศษปลาแซลมอนเศษเหลือของปลาแซลมอนเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเศษเหลือปลาแซลมอนสรีรวิทยาสัตว์น้ำสารฆ่าเชื้อสารฆ่าเชื้อ ปนเปื้อน จุลินทรีย์ก่อโรค อาหารทะเลสารฆ่าเชื้อกลุ่มคลอรีนสารธรรมชาติสารประกอบฟอสเฟตสาหร่ายทะเลสาหร่ายไส้ไก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางอาหาร ฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำสาหร่ายไส้ไก่ คุณค่าทางโภชนาการ ฟาร์มเลี้ยงกุ้งสาหร่ายอินทรีย์ไส้กรอก อิมัลชัยน ฟอสเฟต สารทดแทนห่วงโซ่การผลิตหอยนางรมหอยสองฝาอะเดรียอามัยซินอัตราการรอดตายอัตราส่วนของน้ำหนักอาหารกระป๋องอาหารปลอดภัย

  Interest

  ผลิตภัณฑ์ประมง , การแปรรูปสัตว์น้ำ, การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ , การใช้ความร้อนในการแปรูป, วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก