Search Result of "rices"

About 25 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตข้าวสามกษัตริย์ไฟเบอร์ในถุง Retort pouch (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ข้าวกล้องหอมมะลิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุนันท์ รัตนเมธาโกศล

ประธานกรรมการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตข้าวสามกษัตริย์ไฟเบอร์ในถุง Retort pouch

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. นงพงา จรัสโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อินทรีย์เคมี, การสังเคราะห์สารทางด้านอินทรียเคมี, Natural Product

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเสริมวิตามินในข้าวโดยวิธีการครอสลิงกิง

ผู้เขียน:Imgปิยธิดา เข็มสุข

ประธานกรรมการ:Imgนายทนง ภัครัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ (Preproposal Research Fund)

หัวเรื่อง:การปรับตัวทางโครงสร้างและชีวโมเลกุลของข้าวป่าบางชนิด (Oryza spp.) ต่อสภาพน้ำท่วมขัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การแยกและสกัดสารจากธรรมชาติ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงแคลลัสในข้าวหอมสี่พันธุ์ และการถ่ายยีนในข้าวขาวดอกมะลิ 105

ผู้เขียน:Imgเอกภพ นิ่มเล็ก

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเคลื่อนย้ายและการกระจายตัวของโลหะหนัก (แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว นิกเกิล โครเมียม และสังกะสี) ในแปลงนา และการดูดซับไปสู่ต้นข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสารให้กลิ่นสำคัญของข้าวผัดที่ผัดแบบไฟแดงและผัดแบบธรรมดา

12