การพัฒนากระบวนการหมักข้าวแดงเพื่อเพิ่มผลผลิตสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ โดย Monascus purpureus IFRPD 4046 สายพันธุ์กลายจากปลายข้าว

Publish Year National Journal 1
2020 exมาหามะสูไฮมี มะแซ, inดร.ประมวล ทรายทอง, exพีรวัส คงสง, ex สายใจ วัฒนเสน, "สมบัติต้านรังสียูวีและยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายย้อมราข้าวแดง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 203-211