Search Result of "ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว"

About 44 results
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา: วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนุจนาถ นรินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสาโรจน์ เริ่มดำริห์, Imgนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางยุพิน เสมอวงศ์, Imgนางสาวจตุพร เหรียญเจริญ, Imgนางสาวอัญชลี รื่นฤทธิ์, Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร เพียรประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข, อาจารย์, Imgนายสราวุฒิ ยอดมุณี, อาจารย์, Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชิราภรณ์ วงศ์แสน, อาจารย์, Imgพลเรือเอกกิตติพงษ์ เกษะโกมล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวและการโรงแรม, พฤติกรรมผู้ใช้บริการ, ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้ง ที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่

Img
Img

Researcher

นางสาว อุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว นุจนาถ นรินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img
Img
123