การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี