ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการตลาดของการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทย

Publish Year National Journal 7
2019 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเกาะเต่าจังหวัด สุราษฎร์ธานี", วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 17-24
2019 inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง", วารสารกระแสวัฒนธรรม, ปีที่ 20, ฉบับที่ 38, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 27-39
2018 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน", Journal of Southern Technology , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - กรกฎาคม 2018, หน้า 13-20
2018 inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Low carbon Destination กรณีศึกษา เกาะหมาก จังหวัดตราด", วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา , ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 221-234
2018 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเกาะเต่า จังหวัดสรุาษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน", วารสารมหาวิทยาศิลปากร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 18-39
2017 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "องค์ประกอบศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเกาะหมาก จังหวัดตราด", ศิลปศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 24, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 95-102
2017 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน ของเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 394-404