Conference

Article
การสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวแบบเนิบช้าตามลักษณะองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
6 ธันวาคม 2018
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hotel & Tourism Business,12 ส.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019