ภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

technical word list1. Asynchronous online learning 2. TAM and TTF model 3. Social mediaAccountant AdministrationAccountant CompetencyAgricultural Tourismairline businessArgument StructureAttitudeautonomous learnerbanBasic Core CurriculumcensorshipcircumstanceCLILConducting tourscontent postingcooperative dispositioncorpus-based approachCorpus-based studycourse satisfactionCovid-19Lexical Profilinglow-frequency wordmaximsmetaphorical expressionMode of entrymonastic disciplinesmonksMotivationmove analysisMultinational EnterprisesNew NormalNominalizationparticipantperformative competencepragmatic analysisThai tourist guideTheory-Method IntersectionTourismtourism slogantransaction analysisTTF modelTwitterType-token ratioUniversity mottosVocabProfile programvocabularyWord listWorld EnglishesWorld Englishes, English as an Internatiกลุ่มของคำศัพท์การเขียน ภาษาอังกฤษ ความสุข นิสิตการเขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษการคุกคามหน้าการจัดการข้ามวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวการตลาดของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการบริหารธุรกิจการบัญชีการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ความพึงพอใจการแปลการพัฒนาการอ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังการมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการรับรู้การเรียนรู้ด้วยตนเอง Learner Autonomy การโรงแรมการโรงแรมและท่องเที่ยวการลงทุนในธุรกิจการเลือกท่องเที่ยวการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การวิจัยเชิงสำรว0การอ่านเกณฑ์การประเมินข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษขีดความสามารถทางการแข่งขันความคาดหวังความต้องการด้านภาษาต่างประเทศความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษความต้องการศึกษาต่อความปกติใหม่ความสุภาพคำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Key words : Participation of Communities in the Management of Cultural Tourism คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนคำสำคัญ: เสียงด้านบวก เสียงด้านลบคุณลักษณะและคุณสมบัติอาจารย์ภาษาอังกฤษอันพึงประสงค์โครงสร้างอัตถภาคโควิด-19ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษในภาษาอังกฤษชุมชนเดิมบางนางบวชผู้สูงอายุภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษศักยภาพสื่อออนไลน์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 84 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)