ภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

technical word list1. Asynchronous online learning 2. TAM and TTF model 3. Social mediaAccountant AdministrationAccountant CompetencyAgricultural Tourismairline businessArgument StructureAttitudeautonomous learnerbanBasic Core CurriculumcensorshipcircumstanceConducting tourscontent postingcooperative dispositionCorpus-based studycourse satisfactionCovid-19Cross-Cultural AdjustmentCross-Cultural Managementcurriculum evaluationdata-driven learningDesired English Teacher Characteristics and QualificationDispositional nominalego stateemotionEnglishEnglish as an International LanguageEnglish for Service IndustryEpisodic nominalFacebookGeneral Service List (GSL)hospitality business lexisHospitality word listIdeational MetafunctionimplicatureInnovationInternational BusinessInternationalization Theories and Foreign Market EntryInvestment in MyanmarKey words: writing errorsLearner Autonomy, Curriculum Development, World Englishes, Cultural Intelligencelearning EnglishLearning Motivationlearning outcomeslearning web mediaLexical competence and performanceLexical Profilinglow-frequency wordmaximsmetaphorical expressionMode of entrymonastic disciplinesmonksMotivationMultinational EnterprisesNew NormalNominalizationparticipantperformative competencepragmatic analysispresuppositionprocessprototypepublic sphereReview word listSemantic taggerSerious Mistakes in Using Englishservice industryslogansocial mediaspeech actsStructural Equation ModelingSyntactic analysisSyntactic DiagnosticsSystemic Functional LinguisticsTAM modelTeaching and Learning Vocabularytechnical word list Thai adult learnersThai and Myanmar AccountantThai cave boysThai filmsThai foodThai tourist guideVocabularyWord listWorld Englishesการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการบริหารธุรกิจการบัญชีการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ความพึงพอใจการแปลการพัฒนาการอ่านชุมชนเดิมบางนางบวชผู้สูงอายุภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 74 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 49 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)