ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

9+1 Building BlocksAccommodationActive Aging TouristBoutique HotelCENTRAL REGIONCOMMUNITY-BASED TOURISMConfirmatory AnalysisCOVID 19COVID-19 PANDEMICCREATIVEDestination imageExperienceEXPERIENCE MANAGEMENTmarathon eventmotivationPreparationRevisit IntentionsatisfactionSecondary CitiesService MarketingStaffStrategiesThai TouristsTourism in Western RegionTourist Behaviour Tourists BehaviorTravelTravel MotivationWellness TourismWord of Mouthword of mouth.กลยุทธ์ส่งเสริมทำงกำรตลำดการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวการตลาดบริการการตัดสินใจการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะทะลุการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวแบบเนิบช้าการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวและการโรงแรมการท่องเที่ยวอย่างยงั่ ยืนการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอาสาสมัครการบริการการบริหารโรงแรมการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาศักยภาพการโรงแรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรมและท่องเที่ยวการเลือกโรงแรมการวิเคราะห์การสมนัยการสอนออนไลน์การสื่อสารในองค์กรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เกาะเต่าเกาะพะงันเกาะล้านความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโควิด 19งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยงานบริการอาหารและเครื่องดื่มงานวิ่งมาราธอนจังหวัดเชียงรายจังหวัดสุราษฎร์ธานีจิตวิทยาเชิงบวกชุมชนบ้านบาตรดนตรีเด็กและเยาวชนตลาดย้อนยุคบ้านระจันตลาดสามชุกตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปพฤติกรรมนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวแรงจูงใจศักยภาพศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวส่วนประสมทางการตลาดส่วนประสมทางการตลาด โฮมสเตย์ จังหวัดน่านอุตสาหกรรมบริการ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 80 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 15 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)