ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์

  • เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2560-2561)

  • inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

  • inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์