Search Result of "ปศุสัตว์"

About 286 results
Img
Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์

หัวเรื่อง:การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการจัดตั้งเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โตรงการศึกษาการใช้ของเสียจากฟาร์มสุกรและเพิ่มผลผลิตพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศักยภาพและทิศทางของสมุนไพรในปศุสัตว์ (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuanchon Paraksa, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่ สุกร ไก่เนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, Imgนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศศิธร พูนเพิ่มสิริ, Imgนางอโนมา สุวรรณาภิชาติ, Imgนางมันทนา ไปเร็ว, Imgนางสาวสมใจ บรรเทากุล, Imgนางสุภาพร สอนวงษ์, Imgนางกรองแก้ว อามาตย์เสนา, Imgนายพงศกร แสงวงศกร, Imgนางสุดารัตน์ รัตนพันธุ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่าภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.กาญจนบุรี

หัวเรื่อง:โรคที่สำคัญในช้างเด็กของประเทศไทย

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

หัวเรื่อง:ผลของอายุและการเสริมธาตุเหล็กหลังจากการเจาะเลือดปริมาณมากต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาที่ระยะเวลาแตกต่างกันของแกะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายลักษณ์ เพียซ้าย, Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการช่วยตัวเองและคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

หัวเรื่อง:โคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

หัวเรื่อง:สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตโครุ่นพันธุ์กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ๋สัตว์

หัวเรื่อง:การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

หัวเรื่อง:การศึกษาความต้องการโภชนะของปลาดุกลูกผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของการใช้ใบเตยหอมต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพของไก่ไข่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล, Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

12345678910...