การศึกษาการบริหารจัดการโซ่อุปทานวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอดภัย : กรณีศึกษาปศุสัตว์อินทรีย์ภาคตะวันตก


แสดงความคิดเห็น

(0)