การพัฒนาการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพืชเศรษฐกิจ

Publish Year National Conference 4
2013 inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, exนายอารักษ์ ชัยกุล, "การศึกษาความปลอดภัยการใช้กากตะกอนและน้ำทิ้งฟาร์มสุกรในการปลูกผักกาดเขียว", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, exนายอารักษ์ ชัยกุล, "การศึกษาเชิงสำรวจกากตะกอนจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร 1. สมบัติการเป็นปุ๋ยชีวภาพและองค์ประกอบแร่ธาตุมหัพภาค", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, exนายอารักษ์ ชัยกุล, "การศึกษาเชิงสำรวจกากตะกอนจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร 2. ปริมาณองค์ประกอบของจุลธาตุอาหาร", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2007 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชในปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่างๆ", การประชุมวิชาการประจำปี 2550 ครั้งที่ 5 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, 20 กันยายน 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย