Search Result of "น้ำหมักชีวภาพ"

About 74 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณธาตุอาหาร สมบัติทางเคมีและชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเพื่อกำหนดอายุการเก็บรักษา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อตินุช แซ่จิว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชมนาถ เกิดคง, Imgดร.ชาลินี คงสุด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ2562

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234