Search Result of "น้ำหมักชีวภาพ"

About 71 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหมักชีวภาพด้วยเทคนิคซัสเปนชัน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
1234