Conference

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 “Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy”
ชาติ
3 - 4 สิงหาคม 2017
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-