Journal

Article
ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง
Journal
Thai Journal of Science and Technology (ISSN: 22867333)
Volume
8
Issue
1
Year
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019
Page
43-53
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-