การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ

Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, inนายเอนก สุขเจริญ, "ผลของกากน้าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของกวางตุ้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 377-380
Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, exดร.รัตนะ บุลประเสริฐ, inนายเอนก สุขเจริญ, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, "ผลของกากน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตกวางตุ้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 “Agricultural Innovation for Competitiveness in the 4.0 Economy”, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย