การดำเนินงานที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2: กรณีศึกษา กลุมผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรบ้านสองสลึง