การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสียและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร