การเปลี่ยนกากน้ำหมักชีวภาพไปเป็นนำมันชีวมวล และถ่านชีวมวล ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส