Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • Ph.D.(Biology), The University of York, สหราชอาณาจักร, 2551

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 26 Project 3 4 0 0
2021 การแก้ไขจีโนมในพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสารแอนโดรกราโฟไลต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2021 การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อลดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2021 วิทยาการการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด เพื่อใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างเป็นระบบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมของจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 กระบวนการทางเคมีและชีววิทยาสังเคราะห์สำหรับการค้นหาสารออก ฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 Exploring the unknowns: Domain of Unknown Function (DUF) families in plant cell walls (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2020 Exploring the unknowns: Domain of Unknown Function (DUF) families in plant cell walls หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชหัวสกุลกลอย (Dioscorea sp.) เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2020 การใช้เทคโนโลยีคริสเปอร์ในการสร้างสายพันธุ์อ้อยทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดท่อนพันธุ์ุมันสำปะหลังด้วย Manihot glaziovii เพื่อลดความเสียหายเนื่องจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2018 การวิเคราะห์หน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 บนผนังเซลล์ต่อการเจริญและพัฒนาของพืช   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาผลกระทบของมวลชีวภาพจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแบคทีเรียในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาในระดับ in vitro และ in vivo เพื่อหาหน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 ในผนังเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาในอะราบิดอบซิส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การวิเคราะห์หน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 บนผนังเซลล์ต่อการเจริญและพัฒนาของพืช   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาวิธีตรวจวัดระดับการทำงานของกระบวนการออโทฟาจีในสาหร่ายเซลล์เดียวและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การวิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและการตอบสนองทางสรีระวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนสภายใต้อุณหภูมิสูง และความเข้มแสงสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 สถานภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมของตาลโตนดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษายีน CenB-CBM ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชีวมวลในอะราบิดอบซิส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กให้มีความทนต่อความเครียดเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การตรวจสอบทรานสคริพท์ของต้นกฤษณาในขณะสร้างสารหอมกฤษณา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การวินิจฉัยการเกิดกล้วยลูกผสมบางชนิดที่พบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การสลับโครงสร้างไซโลกลูแคนที่แตกต่างกันระหว่างข้าวและอะราบิดอบซิสเพื่อบ่งชี้หน้าที่ในผนังเซลล์พืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การตรวจสอบการแสดงออก และลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่ควบคุมระบบชีวสังเคราะห์รงควัตถุในกล้วยไม้หวายเอียสกุลพันธุ์กลาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาเอนไซม์ xylosyltransferase ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ผนังเซลล์พืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาชุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเอ็กซ์และโครโมโซมวายในมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
2019 การแก้ไขยีนในกล้วยไม้หวายด้วยระบบคริสเปอร์แคสเพื่อเพิ่มความทนทานต่อน้ำเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 20 6 0 0
2020 การประยุกต์เทคนิคคริสเปอร์แคสในการสร้างอ้อยพันธุ์ทนดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังแนวใหม่ด้วยสายพันธุ์อินเบรดชั่วเริ่มต้นการสร้างลูกผสมเฮทเทอโรซิส และเทคโนโลยีทางจีโนม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2019 การวิเคราะห์หน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 บนผนังเซลล์ต่อการเจริญและพัฒนาของพืช   หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การทดสอบพันธุ์และประเมินเสถียรภาพสายพันธุ์ KUC50-17-3 และ KUC51-13-99 เพื่อขอจดทะเบียนและออกพันธ์ุใหม่ พร้อมแนะนำพันธุ์การค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ทดสอบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2019 การศึกษาผลกระทบของมวลชีวภาพจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแบคทีเรียในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาในระดับ in vitro และ in vivo เพื่อหาหน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี DUF642 ในผนังเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาในอะราบิดอบซิส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาการตอบสนองระดับโมเลกุลของต้นอ่อนถั่วเขียวต่อความเครียดจากสภาวะน้ำท่วมขัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2018 การพัฒนาวิธีตรวจวัดระดับการทำงานของกระบวนการออโทฟาจีในสาหร่ายเซลล์เดียวและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การวิเคราะห์ข้อมูลทรานสคริปโตมและการตอบสนองทางสรีระวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนสภายใต้อุณหภูมิสูง และความเข้มแสงสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 สถานภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมของตาลโตนดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 0 0 0
2016 การสร้างระบบเวกเตอร์ CRISPR/Cas9 เพื่อใช้แก้ไขจีโนมในสาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์สควาลีนและไตรเอซิลกลีเซอรอลในสาหร่ายสีเขียวแคลมิโดโมแนส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การศึกษายีน CenB-CBM ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มชีวมวลในอะราบิดอบซิส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2015 การศึกษาการตอบสนองต่อสภาวะความเครียดแสงสูงที่ระดับทรานสคริปโตมและทรานสเลโตม ในสาหร่ายเซลล์เดียวคลามิโดโมแนส ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2 0 0 0
2015 การพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กให้มีความทนต่อความเครียดเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การค้นหาไมโครอาร์เอ็นเอในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii ภายใต้สภาวะขาดธาตุไนโตรเจน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การตรวจสอบทรานสคริพท์ของต้นกฤษณาในขณะสร้างสารหอมกฤษณา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาวิธีถ่ายยีนในสาหร่ายเซลล์เดียวน้ำจืดบางชนิดด้วยอะโกรแบคทีเรียมเพื่อพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 การตรวจสอบการแสดงออก และลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่ควบคุมระบบชีวสังเคราะห์รงควัตถุในกล้วยไม้หวายเอียสกุลพันธุ์กลาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของหิ่งห้อยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้ตำแหน่ง control region บนไมโทคอนเดรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 การสลับโครงสร้างไซโลกลูแคนที่แตกต่างกันระหว่างข้าวและอะราบิดอบซิสเพื่อบ่งชี้หน้าที่ในผนังเซลล์พืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาเอนไซม์ xylosyltransferase ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ผนังเซลล์พืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การตรวจสอบการทำงานของโปรโมเตอร์ AtExp4 เพื่อใช้ในการถ่ายยีนที่จำเพาะต่อการเจริญเติบโต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 0 0 0
2019 ทุนวิจัยแลกเปลี่ยนสหราชอาณาจักร-การศึกษาหน้าที่ของโปรตีน DUF642 ต่อความแข็งแรงของโครงสร้างและการพัฒนาของผนังเซลล์พืช หัวหน้าโครงการ Royal Society-Newton Mobility Grant ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) โดย Royal Society-Newton Mobility Grant สนับสนุน 6,000 GBP (ประมาณ 250,000: เอกสารแนบ 1) และ สกอ สนับสนุน 250,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท (เอกสารแนบ 2) 0 0 0 0
2019 การชักนำการออกดอกในมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังแบบแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์หน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี่ DUF642 บนผนังเซลล์ต่อการเจริญและพัฒนาของพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 ทุนวิจัยแลกเปลี่ยนสหราชอาณาจักร การศึกษาหน้าที่ของโปรตีน DUF642 ในผนังเซลล์พืชอะราบิดอพซิส หัวหน้าโครงการ Newton Fund Researcher Links Travel Grant โดย British Council และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 1 0 0 0
2016 โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2015 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยเพื่อการพัฒนาทางเศณษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2014 โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2013 โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตน้ำมันโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0