การทดสอบพันธุ์และประเมินเสถียรภาพสายพันธุ์ KUC50-17-3 และ KUC51-13-99 เพื่อขอจดทะเบียนและออกพันธ์ุใหม่ พร้อมแนะนำพันธุ์การค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ทดสอบ