การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างเป็นระบบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมของจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด