การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างเป็นระบบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมของจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด

Publish Year International Journal 1
2021 exKamonchat Prommarit, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The complete mitochondrial genome of Dictyostelium intermedium", Mitochondrial DNA Part B, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2021, หน้า 3174-3176