การตรวจสอบการทำงานของโปรโมเตอร์ AtExp4 เพื่อใช้ในการถ่ายยีนที่จำเพาะต่อการเจริญเติบโต