วิทยาการการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด เพื่อใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์