การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของหิ่งห้อยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้ตำแหน่ง control region บนไมโทคอนเดรีย

Publish Year International Journal 2
2018 exชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Distribution of the Firefly Genus Pteroptyx Olivier and a New Record of Pteroptyx asymmetria Ballantyne (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in Thailand", The Coleopterists Bulletin, ปีที่ 72, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 171-183
2015 inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "New Record of Pteroptyx tener Olivier (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in Thailand", COLEOPTERISTS BULLETIN, ปีที่ 69, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 332-336
Publish Year International Conference 1
2017 exชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Distribution of Pteroptyx Olivier (Coleoptera; Lampyridae) in Thailand", International Firefly Symposium 2017, 24 - 28 เมษายน 2017, Taipei ไต้หวัน