สถานภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมของตาลโตนดในประเทศไทย

Publish Year International Journal 5
2019 exKwanjai Pipatchartlearnwong, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Towards sex identification of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer L.) by DNA fingerprinting, suppression subtractive hybridization and de novo transcriptome sequencing", PeerJ, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 1-25
2019 exArpakorn Sakulsathaporn, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "RNA editing in the chloroplast of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer)", Genetics and Molecular Biology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2019, หน้า 1-14
2017 exขวัญใจ พิพัฒน์เจริญวงศ์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Cross-genera Transferability of Microsatellite Loci for Asian Palmyra Palm (Borassus flabellifer L.)", HortScience, ปีที่ 52, ฉบับที่ 9, กันยายน 2017, หน้า 1164-1167
2017 exอาภากร สกุลสถาพร, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "The complete chloroplast genome sequence of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer)", BMC Research Notes, ปีที่ 10, ฉบับที่ 740, ธันวาคม 2017, หน้า 1-7
2017 exKwanjai Pipatchartlearnwong, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Genetic evidence of multiple invasions and a small number of founders of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer) in Thailand", BMC Genetics, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 2
2018 exอาภากร สกุลสถาพร, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "ตำแหน่งแก้ไขอาร์เอ็นเอของยีน ATP Synthase ในไมโตคอนเดรียของตาลโตนด", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 499-509
2018 exขวัญใจ พิพัฒนเจริญวงศ, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, exอาภากร สกุลสถาพร, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพันธุกรรมของตาลโตนด (Borassus flabellifer) ในภาคกลางของประเทศไทยโดยใชเครื่องหมายเอแอฟแอลพี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 510-520