การวินิจฉัยการเกิดกล้วยลูกผสมบางชนิดที่พบในประเทศไทย