การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังแนวใหม่ด้วยสายพันธุ์อินเบรดชั่วเริ่มต้นการสร้างลูกผสมเฮทเทอโรซิส และเทคโนโลยีทางจีโนม

Publish Year International Journal 2
2023 exนายพงษ์พิทักษ์ ยวนจิต, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHernan Ceballos, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Yield Potential and Combining Ability in Thai Elite Cassava Varieties for Breeding Selection", Agronomy, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 1-13
2022 exPongsakorn Sunvittayakul, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornchanan Chanchay, exPitchaporn Wannitikul, exSukhita Sathitnaitham, exPhongnapha Phanthanong, exKanokphu Changwitchukarn, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHernan Ceballos, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Cassava root crown phenotyping using three-dimension (3D) multi-view stereo reconstruction", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, หน้า 10030