Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2547
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 5 0 0
  2021 ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากผักและสมุนไพรโซเดียมต่ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายเทสาร BPA และประสิทธิภาพการใช้งานของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบการถ่ายเทสาร BPA ในกระป๋องบรรจุอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน: ผลของกระบวนการให้ความร้อน ความดัน การหมัก และการขึ้นรูปแบบแพตตี้ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมรับประทานสำหรับเด็กเล็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 ผลของสายพันธุ์หัวปลีและการแปรรูปด้วยความร้อนต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และ คุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มหัวปลี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือกสำหรับผู้ควบคุมปริมาณน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวจากลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่า และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการผลิตองุ่นรับประทานสดในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0
  2011 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการผลิตองุ่นรับประทานสดในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสูตรข้าวผสมกะหล่ำดอกพร้อมรับประทาน หัวหน้าโครงการ บริษัทชิมป์ครอป จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวโอ๊ตแบบสเตอริไลส์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 6 14 4 0
  2019 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากมันสำปะหลังสายพันธุ์หวาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2018 โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก: ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุน เงินงบประมาณ มก 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มแจ่วผสมมะแขว่น ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2017 การพัฒนากระบวนการผลิตแยมผลไม้น้ำตาลต่ำเพื่อยืดอายุการเก็บ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมมะขามผสมผลไม้ชนิดเคี้ยวได้ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสไตล์ไทยเพื่อการพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชา (KOMBUCHA) ถั่งเช่าสีทองสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 1 0
  2017 โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุน 0 0 0 0
  2017 คุณสมบัติการต้านการกลายพันธุ์ ปริมาณสารฟลาโวนอยด์และสารประกอบฟีนอลิกในน้ำเกรวี่ที่มีสมุนไพรเป็นองค์ประกอบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของกระบวนการความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระในงาขี้ม้อนพันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการผลิตองุ่นรับประทานสดในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2013 พาสต้าสุขภาพจากถั่วโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ปัจจัยที่มีผลต่อรสฝาดและขมในน้ำสตรอเบอรี่ดอย (Fragaria vesca) เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลของกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อปริมาณวิตามินซี สารประกอบฟีนอลิกและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในน้ำมะขามป้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 อิทธิพลของการเกิดรีโทรเกรเดชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และเชิงสุขภาพ ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา หัวหน้าโครงการ งบประมาณด้านวิชาการสนับสนุนภารกิจศูนย์ภูฟ้าพัฒนา 0 1 0 0
  2010 อิทธิพลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และเชิงสุขภาพจากข้าวและถั่วของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์อัดพอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 คุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพจากข้าวและถั่วของไทย: คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2009 ผลของกระบวนการความร้อนต่อคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในงาขาว งาดำและงาแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกองุ่นโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคและการผลิตแอนโทไซยานินผงด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาเครื่องดื่มล้างพิษจากขมิ้น รางจืดและอินนูลิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 1 0
  2008 เสริมสุขภาพด้วยเปลือกมังคุดในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
  2008 การศึกษาผลของการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อที่มีต่อคุณภาพและคุณลักษณะของขวดพีพีที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 50 Project 0 4 5 0
  2021 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กระเทียมสับ หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิคอะฟู้ด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาสูตรน้ำส้มค้นสดแบบผสมเก็บแช่แข็ง หัวหน้าโครงการ บริษัทอะเดย์ เฟรช จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไฟเบอร์ต่ำสำหรับผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร ผู้ร่วมวิจัย บริษัทฟินิกซ์เมดิคัลเทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวโอ๊ต ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองโดยใช้สารทดแทนความหวาน ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณธนวัน วิกัยกุล) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณ์ขนมอบกรอบจากข้าวโอ๊ต ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มีค่า วีแกน ดีเสิร์ท จำกัด 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องอลูมิเนียมสำหรับเด็ก ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทยเบเวอร์เรจเคน จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นไซรับเป้ หัวหน้าโครงการ บริษัท ตะวันบอตต์แอนด์แคน จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกอ่องเพื่อยืดอายุการเก็บ หัวหน้าโครงการ บริษัท ฟอร์เอเวอร์ยังเอสเธติกเซ็นเตอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเวย์โปรตีนแบบใส หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอ 913 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสพริก หัวหน้าโครงการ บริษัท รสลออ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาขนมจีนพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ผู้ร่วมวิจัย Innovation Technology Assistance Program (ITAP) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมบรรจุกระป๋องอลูมิเนียม ผู้ร่วมวิจัย Thai Beverage Can Company Limited (TBC) 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าของเหลือในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารไทยฮาลาลและอาหารไทยมังสวิรัติสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุและผู้นับถือศาสนาอิสลาม หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
  2018 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาสูตรซอสพริกต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณธนัญพัชญ์ ศักดิ์ศิริโสภาค) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำหรับบรรจุกระป๋องอลูมิเนียม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทเบเวอร์เรจแคน จำกัด 0 0 0 0
  2017 การผลิตซอสซีฟู้ดบรรจุขวดแก้วเพื่อการทดสอบตลาด หัวหน้าโครงการ บริษัท ชินชิมา จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนสูตรและกระบวนการผลิตพริกทอดกรอบ หัวหน้าโครงการ บริษัท ซีพีเอ็ม ฟู้ดส์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำฟักทองสเตอริไรส์ หัวหน้าโครงการ บริษัทคาโบะ (ประเทศไทย)จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาใบเตยบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยกระบวนการให้ความร้อน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ชาร์มมิ่ง เฮลท์ธี 0 0 0 0
  2017 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์SMEsสู่ตลาดโลก(Global Reach) ผู้ร่วมวิจัย อุตสาหกรรมพัฒนาเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสายไหมปรุงรสด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางกายภาพและทางเคมี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้ขนมจากเนื้อลำไย ผู้ร่วมวิจัย PM Group Company Limited 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำเสาวรสสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไลฟ การ์เดนส์ แลนด์สเคปส์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเวย์โปรตีนรสผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอพีที โปรเฟสชั่นนอล จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสายไหมปรุงรสด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางกายภาพและทางเคมี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูโตะ ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาอาหารปรับเนื้อสัมผัสที่เป็นชุดสำรับเพื่อสุขภาพตามมาตรฐาน Universal Design Food/Smile Care Food และ National Dysphagia Diet สำหรับผู้ที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำจิ้มซีฟู้ด หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายชาญเดช เดชอนันตชาติ) 0 0 0 0
  2016 อาหารไทยมังสวิรัติและอาหารไทยฮาลาลสู่ตลาดโลก หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 0 0 0
  2016 การศึกษาอายุการเก็บน้ำจิ้มซีฟู้ด หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายชาญเดช เดชอนันตชาติ) 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำผลไม้สควอช หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณสุนิติ เกิดสงกรานต์) และบริษัทตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการผลิตซอสมะขามเพื่อยืดอายุการเก็บ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณเนตรทราย จุลาสัย) และ บริษัท เคเนต จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อมะพร้าวอบแห้ง หัวหน้าโครงการ บริษัท โคโคนัท แฟคทอรี่ จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บซอสพริก MJ Hot sauce และ MJ Ginger Sambal หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณ ณฐพร ว่องวิไลกุล) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 นวัตกรรมเครื่องดื่มอิมัลชันจากวัตถุดิบไทยสู่ผู้รักสุขภาพและผู้สูงอายุทั่วโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การขยายผลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปรุงรสอาหารไทยสู่การใช้ ประโยชน์ในองค์กรด้านการบริการอาหารทั่วโลก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2011 การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 0 1 0 0
  2010 เครือข่ายความร่วมในการพัฒนาการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร ระดับโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2010 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก หัวหน้าโครงการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0
  2009 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อมะพร้าว และการควบคุมคุณภาพ หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดงในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2008 การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลเกษตรให้ได้มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2007 การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บ หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2007 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 5 0