การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการผลิตองุ่นรับประทานสดในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2016 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติกที่ขนาดความหนาต่างกัน", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl.(I), ธันวาคม 2016, หน้า 43-48
Publish Year National Conference 2
2018 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "ผลของการใช้สารละลายเกลือก่อนการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพผลขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ Marroo และ Perlette", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 19 - 21 พฤศจิกายน 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "การผลิตองุ่นพันธุ์ Perlette ภายใต้หลังคาพลาสติกที่ขนาดความหนาต่างกัน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย