การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการผลิตองุ่นรับประทานสดในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, inนางสาวสุภัทรา เมทนีกรชัย, "Influence of gibberellic acid and N6-benzyladenine on the development of seed and berry quality in 'Perlette' seedless grape", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 197-204
Publish Year National Journal 2
2018 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิคและเบนซิลอะดินีนที่มีต่อการพัฒนาของเมล็ดและผลองุ่นพันธ์มารูซีดเลส", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 438-445
2018 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของดอกและการผสมเกสรขององุ่นบางพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (Suppl.), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 446-455
Publish Year National Conference 4
2019 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ผลของหลังคาพลาสติกต่ออุณหภูมิและความเข้มแสงเหนือเรือนยอดองุ่นพันธุ์เพอร์เลท", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, เมือง นนทบุรี ประเทศไทย
2018 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "ผลของอายุเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์มารูซีดเลส", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิคและเบนซิลอะดินีนที่มีต่อการพัฒนาของเมล็ดและผลองุ่นพันธ์มารูซีดเลส", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ ๑๖: The 16th National Horticultural Congress ? 2017, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนวะรัตน์ พิลาภ, "การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของดอกและการผสมเกสรขององุ่นบางพันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ ๑๖: The 16th National Horticultural Congress ? 2017, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย