Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร(รักษาการแทน) อื่นๆ

Education

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 19 25 0 0
  2020 ต้นแบบเครื่องแปรรูปอ้อยเพื่อการผลิตน้ำอ้อยและน้ำเชื่อมในระดับครัวเรือน หัวหน้าโครงการ ทุนนวัตกรรม KUSE ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 0 0
  2019 ระบบจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับรถขนวัสดุในฟาร์มขนาดเล็กขับเคลื่อนระบบไฮบริด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการทุนนวัตกรรมดี คณะมีทุนให้ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 0 0
  2019 ต้นแบบหมอนกำจัดไรฝุ่น ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 0 0 0
  2018 พรีมิกเซอร์สำหรับเครื่องยนต์ขนาด 1 ลูกสูบที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2018 การศึกษาทดลองใช้ของไหลนาโนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้งานได้จริง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2018 การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในชุมชนพึ่งพาตนเอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 การพัฒนาเครื่องเตรียมวัตถุดิบสำหรับชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มมูลค่าของข้าวไรซ์เบอรี่โดยการสกัดสารกลุ่มแอนโทไซยานินและเตรียมให้อยู่ในรูปของไมโครแคปซูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเวชสำอางและโภชนเภสัช ที่ปรึกษาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2018 การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นประกอบจากเศษแผ่นฉนวนกันความร้อนรถยนต์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาเครื่องตากข้าวต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ: ต้นแบบชุดจ่ายก๊าซชีวภาพและต้นแบบชุดอัดและบรรจุก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 เครื่องไล่ยุงแบบรัศมีวงกว้างจากไอระเหยระดับนาโนของไมโครแคปซูลสมุนไพร หัวหน้าโครงการ Innovation Hub – Ageing Society: Translational Research PRE-SEED FUND 0 0 0 0
  2017 หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 5 0 0
  2017 ความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุและเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 2 0 0
  2016 การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ๑ ลูกสูบโดยไม่มีการปรับแต่งห้องเผาไหม้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 3 0 0
  2016 การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ของไหลนาโน ที่ปรึกษาโครงการ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 3 0 0
  2016 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและคอนเดนเซอร์ใช้การระเหยของน้ำร่วมกับอากาศในการระบายความร้อน ที่ปรึกษาโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร 0 1 0 0
  2016 การศึกษาห้องปฏิบัติการบนชิปเพื่อใช้กับเลือดเเกะ ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 2 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีช่องทางการไหลขนาดเล็กโดยใช้ของไหลนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2014 โครงการวิจัยทางชีวการแพทย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2013 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของไหลในระบบปรับอากาศและของไหลในระบบกำจัดขยะ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 2 0 0
  2013 การศึกษาการไหลของของเหลวในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
  2013 การปรับปรุงและพัฒนาการนำความร้อนทิ้งจากอากาศร้อนของเครื่องควบแน่น กลับมาใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2013 การศึกษาการนำก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 1 ลูกสูบ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2011 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในจังหวัดสกลนครกับเซลล์เชื้อเพลิงแบบ Solid Oxide หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 6 0 0
  2019 ต้นแบบระบบจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องยนต์ดัดแปลงใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง และสำหรับเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน 0 1 0 0
  2019 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแยกส่วน HFC-32 ที่ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายใต้สภาวะความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน 0 1 0 0
  2017 โครงการพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามด้วยเซนเซอร์แอปตาเมอร์แบบเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยของไหลนาโน หัวหน้าโครงการ TOBB University of Economics and Technology and Tubitak, Turkey 2 4 0 0