การศึกษาทดลองใช้ของไหลนาโนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้งานได้จริง

Publish Year International Journal 4
2019 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "The Experimental Investigation of Double Pipe Heat Exchangers Prepared from Two Techniques", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 501, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, หน้า 1-7
2019 exT. Saihong, exA. Chaweram, exP. Sridara, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Experimental Study of HFC-32 Split-Type Air Conditioning Systems in Different Indoor Temperatures", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 501, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 1-9
2018 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKakaรง, S., "Numerical Study of Mixing Thermal Conductivity Models for Nanofluid Heat Transfer Enhancement", Journal of Engineering Physics and Thermophysics, ปีที่ 91, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤศจิกายน 2018, หน้า 104-114
2018 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "The experimental investigation of a double pipe heat exchanger installed inside a split-type air-conditioning system", International Heat Transfer Conference 16, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 4823-4832