การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของไหลในระบบปรับอากาศและของไหลในระบบกำจัดขยะ