ความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุและเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 2
2009 exKakac, S, exVenkataraman, MR, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exKotcioglu, I, "MODELING OF TWO-PHASE FLOW INSTABILITIES IN CONVECTIVE IN-TUBE BOILING HORIZONTAL SYSTEMS", ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2009, หน้า 107-116
2008 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exSadik Kaka?, exXiang Yang Zhou, "Mathematical Analysis of Planar Solid Oxide Fuel Cells", International Journal of Hydrogen Energy , ปีที่ 33, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2008, หน้า 2547-2565
Publish Year International Conference 2
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of Paraquat Solution onto zeolite Material", The 2nd International Conference on Applied Sciences (ICAS-2), 24 - 25 พฤษภาคม 2018, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์, exRapepun Mahem, "The performance of synthetic zeolite combined with activated carbon for removal of linuron herbicide", he 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018, 14 - 17 ธันวาคม 2018, เสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา