การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในจังหวัดสกลนครกับเซลล์เชื้อเพลิงแบบ Solid Oxide

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exTheerapong Payungwong, exKittipat Sudprasert, exPongsaton Kasri, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSad?k Kaka?, "A Study of Waste, Biogas and Waste-to-Energy: A Sakon Nakhon Municipality Landfill Case", Advanced Science Letters, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 95-100
2010 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exAsst.Prof. Dr.Xiangyang Zhou, exProf.Dr.Sadik Kakac, "Numerical analysis of indirect internal reforming with self-sustained electrochemical promotion catalysts", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 35, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2010, หน้า 6482-6489
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAram Srichaiwan, exSadik Kaka?, "THE FEASIBLE STUDY OF WASTE-TO-ENERGY IN SAKON NAKHON, THAILAND", The ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2011), 11 - 17 พฤศจิกายน 2011, Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exYang Zhou, X., inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKakaรง, S., "Simulation of indirect internal reforming with selfsustained electrochemical promotion catalysts in a planar solid oxide fuel cell anode", ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2010, 12 กรกฎาคม 2010