การศึกษาการไหลของของเหลวในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exNantana Dabut, exSompong Sutti, exAnon Sanboon, "The Study of Turbulent Nutrient Solution Flows in Difference Hydroponics System Arrangements", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 866, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 88-91
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exS. Naiyanart, exP. Hinthong, exA. Sanbun, "The Study of Fluid Flows in Difference Hydroponics System Arrangements", the 5th Annual RMUTP International Conference: Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : The Road Towards A Green Future, 17 - 18 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย