โครงการวิจัยของไหลนาโน

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "Numerical Study of Nanofluid Heat Transfer Enhancement with Mixing Thermal Conductivity Models", Computational Thermal Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 1-12
2009 exKaka?, S, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Review of convective heat transfer enhancement with nanofluids", International Journal of Heat and Mass Transfer , ปีที่ 52, ฉบับที่ 13-14, มิถุนายน 2009, หน้า 3187-3196
Publish Year International Conference 4
2014 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Sadik Kakac, "Nanofluids Flow Simulation as the Flow Through the Porous Media", the International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer, June 8-13, 2014, Kusadasi, Turkey, 8 - 13 มิถุนายน 2014, Kusadasi สาธารณรัฐตุรกี
2013 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Sadik Kakac, "Numerical Study of Turbulence Nanofluid Flow to Distinguish Models for In-House Programming", Proceedings of the 3rd International Advances in Applies Physics and Material Science Congress, 24 - 28 เมษายน 2013, Antalya สาธารณรัฐตุรกี
2013 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรวิส โพธิ์โหน่ง, exบุรินทร์ ไชยบุรี, exProf.Sadik Kakac, "Relationships between Hematocrit and Sample Flows on Lab-on-a-Chip", the 4th ASME Micro/Nanoscale Heat & Mass Transfer International Conference 2013, 11 - 14 ธันวาคม 2013, Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2012 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exSad?k Kakac, "NUMERICAL STUDY OF NANOFLUID HEAT TRANSFER ENHANCEMENT WITH MIXING THERMAL CONDUCTIVITY MODELS", Proceedings of CHT-12 ICHMT International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer , 1 - 6 กรกฎาคม 2012, Bath สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ