การพัฒนาเครื่องเตรียมวัตถุดิบสำหรับชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลง